2016-08-12

Pracujemy na obwodnicy Góry Kalwarii

Na zlecenie konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. oraz Planeta Sp. z o.o. będziemy obsługiwać geodezyjnie budowę obwodnicy Góry Kalwarii.

Projektowana obwodnica Góry Kalwarii składa się z dwóch ciągów projektowanych dróg krajowych nr 79 i 50. Początkiem zadania jest włączenie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 79 w km ok. 22+680  do dwujezdniowej obwodnicy Góry Kalwarii w pobliżu węzła „Kąty" w miejscowości Kąty. Dalej w węźle „Kąty” projektowana trasa łukiem odchyla się od istniejącej DK nr 79 i wchodzi w nowy teren poza istniejące pasy drogowe dróg krajowych nr 79 i 50.

Następnie trasa przechodzi prawie prostopadle przez istniejącą ul. Grójecką w węźle „Marianki” (miejsce skrzyżowania wielopoziomowego projektowanej DK 79, istniejącej DK 50 i nowoprojektowanej DK 50). Koniec zadania w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 79 znajduje się w km ok. 27+790.

Początek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 50 rozpoczyna się w ciągu ul. Grójeckiej, w km ok.  175+700. Następnie trasa, od istniejącej DK nr 50, odchyla się na południe łukiem. Na przecięciu się z ul. Wojska Polskiego (istniejącą DK nr 79) został zaprojektowany węzeł  „Stadion”. W obrębie węzła „Stadion”, po obu stronach projektowanej DK 50, zaprojektowano dwa ronda.

Do ronda po stronie południowej włączono istniejącą drogę wojewódzką nr 739 w kierunku Czerska.

Projektowana obwodnica przecina drogę wojewódzką nr 680 i drogę w kierunku żwirowni, zaprojektowano tam obustronne wyłączenia i włączenia na prawe skręty.

Koniec zadania w ciągu drogi krajowej nr 50 znajduje się w km ok. 179+550 i włączony jest w istniejącą DK nr 50 tuż przed istniejącym mostem na rzece Wiśle.

Powiązanie projektowanej obwodnicy Góry Kalwarii z drogami publicznymi oraz obsłużenie terenu przyległego, podzielonego przez drogę główną, zapewnione jest poprzez: węzeł ,,Kąty’’, węzeł  ,,Marianki’’, węzeł „Stadion” oraz obiekty inżynierskie: WD-16, WD-17, WD-19, tunel dla pieszych: PP-20, WDk-21, WD-22, WD-23, WD-24, WD-25, WD-26, WD-27, WD-27A, WD-28, WD-30, estakadę – ED-29, łącznicę estakady-29A.