Geologia i geotechnika inżynierska

Kolejnym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa inwestycji na etapie ich przygotowania, a następnie realizacji w zakresie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i środowiskowych itp. Obsługę w tym zakresie oferujemy zarówno biurom projektowym i architektonicznym, jak i firmom wykonawczym, a także samym inwestorom na etapie przygotowania inwestycji i podejmowania decyzji lokalizacyjno-koncepcyjnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych, jak i liniowych. Wielokrotnie doradzaliśmy naszym klientom w kwestii przyjmowanych rozwiązań technicznych w zakresie sposobu posadowienia obiektów. Prowadziliśmy prace na obszarach charakteryzujących się gruntami słabonośnymi, a także na terenach znaczących osiadań będących wynikiem prowadzonej działalności górniczej.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę naukowo-techniczną, a także wysokiej klasy sprzęt. Współpracujemy także z szeregiem ośrodków akademickich, w tym w szczególności Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Śląską, a także innymi placówkami naukowymi. Posiadając bogatą wiedzę i kontakty w świecie nauki wspieramy naszych klientów w sporach i roszczeniach w szczególnie w ramach kontraktów opartych o FIDIC.

W ramach naszych usług znajdują się m.in.:

  • wykonanie  dokumentacji geologiczno-inżynierskiej od etapu projektu aż do finalnego zatwierdzenia,
  • rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych pod kątem projektowania i wykonania fundamentów,
  • wykonanie prac polowych obejmujących wiercenia badawcze i sondowania gruntów oraz  ich badanie  metodami geofizycznymi,
  • operaty wodno-prawne,
  • badania zanieczyszczeń (analizy na zawartość metali ciężkich i substancji ropopochodnych),
  • prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego prac odwodnieniowych przy realizacji robót inżynierskich w głębokich wykopach,
  • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych,
  • opracowanie raportów zawierających wyniki wykonywanych badań, obliczenia nośności i osiadań podłoża oraz wnioski i zalecenia dotyczące prac fundamentowych,
  • obsługę geotechniczną prowadzonych budów obejmującą kontrolę wykopów fundamentowych oraz badania zagęszczenia i nośności nasypów.