Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Opracowania terenowo – prawne i kataster nieruchomości

Polservice Geo na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, przedsiębiorstw i osób prawnych wykonuje usługi związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości m.in.:

  • wykonanie podziałów nieruchomości w celu ujednolicenia stanu prawnego i faktycznego;
  • badanie ksiąg wieczystych, orzeczeń sądowych, decyzji urzędowych;
  • badanie map i rejestrów katastralnych i wykonanie niezbędnych odpisów i odrysów;
  • sporządzanie wykazów synchronizujących stany ujawnione w księgach wieczystych ze stanami w ewidencji gruntów i budynków.

Mapy do celów projektowych

Wykonujemy mapy sytuacyjne i wysokościowe będące niezbędnym podkładem geodezyjnym dla prac projektantów i wykonawców inwestycji.

Wykonanie pomiarów terenowych i opracowanie map poprzedzone jest każdorazowo wywiadem terenowym i w instytucjach branżowych w sprawie sieci podziemnych uzbrojenie terenu.

Oferujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe (najczęściej w skalach 1:500; 1:1 000; 1:2 000) dla:

  • dróg i obiektów mostowych;
  • linii kolejowych, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych;
  • budownictwa kubaturowego.