Autostrada A4 Radymno - Korczowa

Polservice Geo pełniło kompleksową obsługę geodezyjną na kontrakcie budowy autostrady A4 Radymno - Korczowa, ostatnim odcinku autostrady A4 przed granicą z Ukrainą.
 
Budowa Autostrady A-4 na odcinku Radymno - Korczowa obejmowała:
 • budowę 21,382 km autostrady o przekroju 2x2 (docelowo 2x3),
 • budowę dwupoziomowego węzła drogowego „Korczowa" z drogą krajową nr 4,
 • budowę dwupoziomowych przejazdów z drogami poprzecznymi przecinającymi autostradę,
 • budowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (mostów, wiaduktów, estakady, przejść dla zwierząt, przejazdów gospodarczych),
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę systemu odwodnienia (w tym. m.in. budowę przepustów pod autostradą, drogami poprzecznymi i dojazdowymi oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej),
 • budowę miejsc obsługi podróżnych MOP II Chotyniec, MOP III Hruszowice.
 • budowę placu poboru opłat (PPO) zlokalizowanego w ciągu trasy zasadniczej, bez obiektów i urządzeń aktywnych (wyłącznie w zakresie prac pod późniejszą adaptację),
 • budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wynikających z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonanej w ramach procedury uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w tym: ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, separatorów, zbiorników ekologicznych),
 • budowę oświetlenia, w tym: węzłów autostradowych, MOP, przejścia granicznego, PPO,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie),
 • budowę i przebudowę istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) w zakresie usunięcia kolizji lub/i zapewnienia połączenia z autostradą, w tym budowa nowych skrzyżowań i rond,
 • wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie, dostawa i instalacja oznakowania pionowego, zarówno na autostradzie, jak i poza nią w wyniku wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu związanej z oddaniem autostrady do użytku,
 • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, melioracji) w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z autostradą lub potrzeby obsługi urządzeń i budynków towarzyszących autostradzie.