Dostosowanie Trasy AK w Warszawie do parametrów drogi ekspresowej ETAP I

Polservice Geo wykonywał obsługę geodezyjną kontraktu: Dostosowanie Trasy AK w Warszawie do parametrów drogi ekspresowej
Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul. J. Piłsudskiego w Markach Etap I: odcinek od węzeł "Modlińska" w Warszawie do węzła "Piłsudskiego" w Markach.

W zakres zrealizowanego przez nas zamówienia wchodziło między innymi:

 • uzyskanie przekroju drogi ekspresowej o 2 jezdniach jednokierunkowych rozdzielonych pasem szerokości od 2,51 m do 5,0 m (w tym opaski 0,5m), każda wyposażona w 3 pasy ruchu szerokości po 3,5 m oraz w pas awaryjny szerokości 2,5 m lub pasy włączenia/wyłączenia na połączeniu z układem dróg zbiorczo-rozprowadzających.
 • przebudowa węzłów: Modlińska, Marywilska, Łabiszyńska, Nowo-Wincentego, Piłsudskiego oraz budowa i przebudowa dróg zbiorczo-rozprowadzających łączących te węzły.
 • budowa i przebudowa chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych wraz z pochylniami ziemnymi
 • budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w tym:
  oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla centralnego systemu zarządzania ruchem, przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i gazowej, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych: SN, NN oraz stacji transformatorowych, przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przełazowych kanałów ciepłowniczych oraz przebudowa infrastruktury kolejowej
 • budowa ekranów akustycznych pionowych i zagiętych w tym budowa szklanego półtunelu,
 • budowa przepompowni wód opadowych i zbiorników retencyjnych
 • budowa, przebudowa i remont 44 obiektów inżynierskich,
 • wycinka istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie terenu zielenią