Droga S-8 - odcinek od węzła „Poręba” do Ostrowi Mazowieckiej

Na zlecenie konsorcjum firm – PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A. będziemy prowadzili obsługę budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek od węzła „Poręba” do Ostrowi Mazowieckiej.

Odcinek od węzła „Poręba” do Ostrowi Mazowieckiej wybuduje konsorcjum firm – PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A. Wartość kontraktu budowlanego to 404, 46 mln zł. Czas na realizację wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca). Na tym fragmencie „eski” nawierzchnia zostanie wykonana – podobnie jak na sąsiednim odcinku Wyszków – „Poręba” - w technologii betonu cementowego. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. Powstaną dwa węzły drogowe: „Dybki” oraz „Nagoszewo”.

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi – S (droga ekspresowa),

Prędkość projektowa – 100 km/h,

Ograniczona dostępność do drogi (dostępność tylko w węzłach),

Ilość jezdni – 2,

Szerokość pasów ruchu – 2x3.5 m + 2.5 m pas awaryjny,

Pas dzielący - 12 m (uwzględnia rezerwę pod przyszłą rozbudowę obydwu jezdni do 3x3.5 m).

Nośność – 115 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR6,

Długość odcinka S8 = 16,11 km.

Ilość obiektów inżynierskich = 38 szt.

Zakres prac obejmuje m.in.: 

a) Roboty drogowe:

• budowę drogi ekspresowej S8,

• budowę węzłów drogowych (2 węzły) wraz z budową i rozbudową dróg poprzecznych,

• rozbudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji,

• przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,

• budowę dróg dojazdowych,

• budowę systemu odwodnienia

 

b) Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:

• budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej pełniących również funkcję przejść dla zwierząt,

• budowę wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych,

• budowę kładki dla pieszych w ciągu poprzecznego pieszego ciągu komunikacyjnego,

 

c) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących:

• budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji tłocznej oraz przepompowni wód deszczowych,

• budowę kanału technologicznego,

• budowę sieci wodociągowej,

• budowę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi (osadniki i separatory),

• budowę przejść i przepustów dla zwierząt,

• budowę ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,

• wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,

• nasadzenia zieleni (przydrożnej, osłonowo-izolacyjnej, przy przejściach dla zwierząt, ozdobnej i funkcjonalnej, dogęszczającej w lasach),

• wykonanie barier ochronnych,

• budowę ogrodzenia drogi;