S-17 Kurów - Lublin - Piaski, Zadanie 4

Na zlecenie DRAGADOS S.A. prowadziliśmy obsługę geodezyjną budowy drogi ekspresowej S17/S12 od węzła „Lubartów" (bez węzła) do węzła „Witosa" (bez węzła), odcinek od węzła „Witosa" (z węzłem) do km 24+040,00 (włączenie do drogi Lublin - Piaski).

Zakres prac obejmował:

 1. Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S17/S12 klasy S o długości 12,84 km,
 2. Budowę węzła „Lublin-Tatary" na skrzyżowaniu drogi S17 z drogą krajową Nr 82 Lublin - Włodawa, w postaci węzła typu „karo", z wyspą centralną w formie ronda turbinowego skonstruowanego na bazie elipsy o średnicach zewnętrznych 94,0 m i 137,0 m. Droga ekspresowa przebiegał pod rondem. Zakres przebudowy drogi krajowej Nr 82 wynosi 906,0 m, długość wszystkich łącznic bezpośrednich,
 3. Budowę węzła „Lublin-Zadębie" typu pełna „koniczyna", na skrzyżowaniu nowoprojektowanej ulicy klasy G o przekroju 2x2, zwanej na roboczo „Nowomełgiewska", która od 01.01.2009 r. została włączona w ciąg drogi wojewódzkiej Nr 822. Długość ulicy „Nowomełgiewskiej"1,2 km, a wszystkich łącznic - 2,76 km. W węźle projektuje się budowę wiaduktu 4 przęsłowego o rozpiętości 72,0 m,
 4. Budowę węzła „Lublin-Felin", w skład którego wchodzą:
 • część północna w połączeniu z ul. Projektowaną, obejmująca budowę 4 łącznic jednopasowych o łącznej długości 1,06 km;
 • rozplot południowy stanowiący połączenie drogi S17 z Lublinem - obejmujący budowę łącznicy węzłowej dojazdowej dwupasowej o długości 0,74 km,

5. Budowę obiektów inżynierskich:

 • wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 106055L 3 przęsłowy o rozpiętości ok 77,5 m,
 • przejazd gospodarczy o długości 56,55 m z blachy falistej, w ciągu odnogi drogi gminnej nr 106055L,
 • wiadukt nad linia kolejową Lublin - Łuków i ulicą Pliszczyńską, 2-przęsłowy o rozpiętości ok 48,0 m,
 • estakada nad doliną rz. Bystrzycy i samą rzeką, o konstrukcji stalowej, w formie dwu niezależnych obiektów o długości ok 980 m,
 • 2 wiadukty w węźle "Lublin-Tatary" w ciągu drogi krajowej nr 82 o rozpiętości ok. 55,00 m i 57,00 m;
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2101L o rozpiętości ok 56,0 m,
 • wiadukt w ciągu projektowanej ulicy „Nowomełgiewskiej" 2 jezdniowy, 3 przęsłowy o rozpiętości ok. 72,0 m;
 • wiadukt nad linią kolejową Lublin - Chełm, 6 przęsłowy o długości całkowitej ok 191,0 m,
 • wiadukt w ciągu łącznicy nad projektowana droga ekspresową S17 6- przęsłowy o ustroju niosącym żelbetowym, o długości ok. 156,0 m,
 • przejazdu z blachy stalowej nad łącznicą jednopasową o długości ok. 24,0 m
 1. Przebudowę istniejącego odcinka drogi powiatowej Nr 2101L na długości ok. 552,0 m,
 2. Przebudowę drogi powiatowej nr 2224L (ulica Pliszczyńską) znajdującej się w administracji miasta Lublin, na długości ok 853 m,
 3. Przebudowę drogi gminnej nr 106096 L, z przejazdem pod nasypem drogi ekspresowej, oznaczonym jako WD-14A, o długości ok 168 m.
 4. Budowę dróg dojazdowych prowadzonych równolegle do projektowanych dróg ekspresowych z powiązaniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym, łączna długość dróg dojazdowych ok. 18,5 km,
 5. Budowę przejść dla zwierząt:
 1. Budowę przepustów pod drogą ekspresową i łącznicami na ciekach oraz naturalnych kierunkach spływu wód w terenie. Oprócz tego obiektu towarzyszące na drogach dojazdowych i pod łącznicami,
 2. Budowę ekranów akustycznych na odcinkach przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, o długości ok. 10,4 km,
 3. Budowę zbiorników wód deszczowych,
 4. Przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych,
 5. Budowę infrastruktury technicznej związanej z drogą:
 • oświetlenia węzła „Lublin-Tatary", węzła „Lublin-Zadębie" i węzła „Lublin-Felin" oraz przebudowywanych lub budowanych od podstaw odcinków dróg: DK 82, DW 822, DP 2101L, a także przejazdów pod drogą ekspresową w ciągu przełożenia dróg gminnych,
 • systemu zarządzania ruchem - sieci teletechnicznej kablowej dla obsługi drogi ekspresowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej z systemem oczyszczania wód opadowych 1 roztopowych,
 1. Przebudowę infrastruktury technicznej związanej z drogą:
 • sieci elektroenergetycznych WN, SN i NN napowietrznych i kablowych,
 • sieci gazociągowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
 • kablowych linii teletechnicznych,
 • sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
 1. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz systemu zarządzania ruchem,
 2. Wykonanie ogrodzenia drogi S17,
 3. Usunięcie istniejących drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
 4. Wykonanie innych prac związanych z realizacją inwestycji (m.inn. wyburzenia obiektów budowlanych, rozbiórki elementów dróg, rozebranie i odtworzenie istniejących przyłączy energetycznych, telekomunikacyjnych i sanitarnych do posesji).