Podziały, scalenia, rozgraniczenia

Polservice Geo na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, przedsiębiorstw i osób prawnych wykonuje usługi związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości m.in.:

  • wykonanie podziałów nieruchomości w celu ujednolicenia stanu prawnego i faktycznego;

  • badanie ksiąg wieczystych, orzeczeń sądowych, decyzji urzędowych;

  • badanie map i rejestrów katastralnych i wykonanie niezbędnych odpisów i odrysów;

  • sporządzanie wykazów synchronizujących stany ujawnione w księgach wieczystych ze stanami w ewidencji gruntów i budynków.