ZUD / KUPSUT

ZUD czyli Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), a obecnie KUPSUT – Koordynowanie Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu jest konieczne, kiedy do budowy niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury na terenie, który znajduje się poza własnym terenem inwestora, a za zaprojektowanie ich jest odpowiedzialny inwestor, a nie dostawca mediów.

Zgodnie z zapisami art. 28b – 28f  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 7oraz art.28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają projekty:

  • przyłączy,
  • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
  • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została decyzja administracyjna Prezydenta m.st. Warszawy o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.