Operaty rzeczoznawcze / wycena nieruchomości

Nabywanie nieruchomości pod drogi jest procesem długotrwałym i złożonym ze względu na procedury oraz ilość podmiotów prawnych biorących w nim udział. Jedną z możliwości pozyskania gruntów daje ustawa z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami, tzw. "specustawa". Skarb Państwa lub odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego nabywają z mocy prawa nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Za nieruchomości wywłaszczone przysługuje odszkodowanie, według ich stanu w dniu wydania decyzji. W związku z tym po wydaniu decyzji ZRID dla nieruchomości w niej ujętych sporządzane są opisy stanu zagospodarowania. Dla każdej działki jest określona lokalizacja i otoczenie, sposób użytkowania, uzbrojenie, stan zagospodarowania, naniesienia budowlane, nasadzenia roślinne oraz wszelkie informacje mające wpływ na wartość nieruchomości. Operat zawiera także dokumentację fotograficzną wraz z tyczkami w punktach załamania granic działki ewidencyjnej oraz lokalizację działki na ortofotomapie. Czynności prowadzone są w obecności właścicieli nieruchomości, którzy podpisują protokół z oględzin działki. Całość dokumentacji ma umożliwić sporządzenie wyceny nieruchomości, bez konieczności przeprowadzania wizji terenowej.