Ustalenie granic / Pas Drogowy PD

W ramach prac powykonawczych na kontraktach infrastrukturalnych (autostrady, drogi ekspresowe, krajowe i wojewódzkie, szlaki kolejowe) wykonujemy stabilizację granic pasa drogowego odpowiednimi znakami granicznymi (typ 36a zgodnie z normą BN-67/6744-09 lub inne według ustaleń z zamawiającym) wraz z okazaniem granicy właścicielom działek przyległych. Podstawę prawną wykonywanych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240). oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Równolegle wykonujemy  również stabilizację granic pasa drogowego świadkami punktów granicznych – “słupki PD” odpowiednie do kategorii obiektu.