Norma PN-ISO 9836:1997

Norma ta obligatoryjnie stosowana w budownictwie od 29 kwietnia 2012 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Jest ona stosowana przy wszystkich nowych projektach budowlanych. Jest ona szczególnie rozpowszechniona w budownictwie mieszkaniowym. Z normy tej korzysta Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Jest podstawą przy wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej.