Ekstensometry

Ekstensometry to przyrządy służące do pomiaru długości pomiędzy jednym lub kilkoma punktami kotwiczenia. a głowicą referencyjną.

Wyróżniamy ekstensometry prętowe i magnetyczne.

Ekstensometry prętowe

Systemy ekstensometrów prętowych przeznaczone są do dokładnego pomiaru osiadania, podniesienia lub innych deformacji związanych przykładowo z rozwojem szczelin. Pomiary prowadzone są pomiędzy pojedynczymi lub wieloma punktami kotwiczenia w otworze wiertniczym i w jego głowicy referencyjnej. System wykorzystuje do ośmiu prętów zakotwiczonych wzdłuż osi otworu wiertniczego, kończących się w głowicy referencyjnej przy wejściu do otworu. Ekstensometr prętowy jest izolowany od zasypanego materiału za pomocą osłony ochronnej, która zapewnia jego swobodny ruch. Przemieszczenie wzdłuż osi otworu od kotwy jest rejestrowane poprzez pomiar ruchu górnej części pręta względem głowicy referencyjnej. Ekstensometry prętowe są używane do monitorowania przemieszczeń skał i gruntów w małej skali z dużą dokładnością, w tym osiadania i zagłębienia fundamentów, relaksacji lub osiadania skał wokół tuneli, szybów, jaskiń i przyczółków.

Dostarczamy rozwiązania w różnych konfiguracjach:

  • pomiar jedno lub wielopunktowy,
  • automatyczny lub ręczny odczyt,
  • pręty wykonane ze stali nierdzewnej lub włókna szklanego,
  • iniekcyjne lub hydrauliczne kotwienie.

Typowe zastosowania to:

  • monitorowanie osiadania lub wypiętrzenia fundamentów;
  • monitorowanie tuneli, szybów, kawern i przyczółków;
  • kontrola skarp naturalnych, skarp kamieniołomów, wyrobisk górniczych, konstrukcji drogowych;
  • monitorowanie deformacji ścian oporowych, filarów mostów i przyczółków;
  • fundamenty zapór i wież wlotowych, betonowe przyczółki zapór.

Ekstensometry magnetyczne

System ekstensometru magnetycznego składa się z sondy, taśmy z podziałką na rolce oraz rury dostępowej, wzdłuż której ustawia się są cele magnetyczne. Do dolnej rury przymocowany jest magnes odniesienia lub magnes referencyjny. Gdy sonda porusza się wzdłuż rury dostępowej, wykrywa magnesy poprzez zamknięcie obwodu kontaktronowego. Powoduje to wyświetlanie światła lub dźwięk brzęczyka na bębnie informujący o położeniu celu magnetycznego. Dno rury dostępowej jest zakotwiczone w stabilnym podłożu. Jakiekolwiek osiadanie lub zagłębienie monitorowanej przestrzeni podłoża powoduje przemieszczenie celi magnetycznych wzdłuż osi rury. Wykonanie pomiaru zerowego definiujące położenia celi magnetycznych w profilu pionowym, a następnie kolejne pomiary w sposób różnicowy ustalane są przemieszczenia podłoża.

Dostępne są różne rodzaje celów magnetycznych. Wykorzystujemy magnesy pajączkowe ( spider magnet) o trzech i sześciu nogach, zatrzymywane przez sprężyny piórowe, do stosowania w otworach wiertniczych, magnesy płytowe umieszczania w trakcie wznoszenia nasypu, magnesy ślizgowe na profilach inklinometrycznych umożliwiające pomiar osiadania podłoża wzdłuż kolumny rur inklinometrycznych.