Piezometry

Budowa coraz głębiej posadowionych obiektów najczęściej związana jest z odwodnieniem. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej wiąże się za to ze zmianą stanu naprężenia w ośrodku gruntowym, co bezpośrednio wpływa na rozwój osiadania wywołanego odwodnieniem. Monitorowanie zmian zwierciadła wody gruntowej może być prowadzone z wykorzystaniem piezometrów

Piezometry można podzielić na dwie grupy:

 • Piezometry otwarte/rurowe

 • Piezometry zamknięte

Zarówno jedne jak i drugie niosą informację na temat nawodnienia ośrodka gruntowego.

Piezometry typu otwartego.

Są to zazwyczaj piezometry rurowe stalowe bądź z tworzywa sztucznego budową zbliżone do studni rurowej/wierconej. Piezometr tego typu składa się z kolumny rur zakończonych filtrem, przez który do wnętrza piezometru przedostaje się woda gruntowa. Na wysokości filtra piezometr obsypany jest zasypką filtracyjną w wyżej uszczelniony mieszanką bentonitową. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się obrazując swój swobodny układ.

Pomiary piezometrów otwartych odbywają się na podstawie pomiaru położenia zwierciadła wody. Pomiary takie można wykonywać w sposób manualny tzw. świstawką hydrogeologiczną lub automatycznie umieszczając w piezometrze czujnik ciśnienia hydrostatycznego.

Zalety:

 • możliwość monitorowania wód z różnych poziomów piezometrycznych;
 • łatwość montażu;
 • niewielki koszt;
 • możliwość precyzyjnej oceny położenia zwierciadła wody gruntowej poprzez pomiar bezpośredni;
 • możliwość stosowania pomiarów manualnych.

Piezometry typu zamkniętego:

Są to zazwyczaj piezometry bez obudowy wbijane lub umieszczane bezpośrednio w otworze wiertnicznym lub w wykopie. Zasada ich działania polega na pomiarze ciśnienia porowego w gruncie na podstawie, którego można ocenić położenie zwierciadła wód gruntowych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zastosowania takich piezometrów w wszelkich konstrukcjach hydrotechnicznych, gdzie pomagają ocenić szczelność przesłon. Kolejne zastosowanie znajdują pod płytami fundamentowymi obiektów realizowanych w czasowym odwodnieniu, gdzie pozwalają ocenić napór hydrauliczny wody po zaprzestaniu odwodnienia. Odpowiednio zainstalowane pozwalają również uzyskać cenna informację na temat zmian ciśnienia porowego w strefie poślizgu osuwiska, a tym samym pośrednio ocenić jego stateczność. Najczęściej stosowane przez nas piezometry opierają się na technologii wibrującej struny. Czujniki piezometryczne tego typu są trwałe, niezawodne oraz niepodatne na zakłócenia sygnału pomiarowego.

Zalety:

 • możliwość instalacji bez orurowania w wykopie bądź bezpośrednio w otworze wiertnicznym;
 • możliwość instalacji poprzez wbijanie bądź wciskanie „piezometry typu drive in”;
 • trwałość;
 • możliwość prowadzenia pomiaru ciśnienia porowego w miejscach niedostępnych;
 • prosty montaż;
 • duża rozdzielczość pomiaru;
 • szeroki zakres mierzonych ciśnień.