Niwelacja precyzyjna

Monitoring przemieszczeń pionowych jest jednym z podstawowym pomiarów wymaganych podczas budowy nowego obiektu w zurbanizowanym terenie. Nowa inwestycja podczas całej realizacji ale także po jej zakończeniu wymaga cyklicznej obserwacji oddziaływania prac (wykonywania wykopów, prac powodujących wibracje) na sąsiednie obiekty. Nowe budowy wymagają kontroli często nawet nieznacznych zmian wysokości dlatego też do tego celu jedną z metod stosowanych w naszej firmie jest metoda niwelacji precyzyjnej.

Niwelacja precyzyjna wymaga zastosowania wysokiej dokładności niwelatorów oraz łat niwelacyjnych. Aktualnie nasza firma wykorzystuje najnowsze niwelatory kodowe firmy Leica które przy użyciu łat inwarowych umożliwiają pomiar z dużą dokładnością pomiaru (Leica LS10 0,3 mm / 1 km, Leica DNA 03 0,3 mm / 1 km).

Na etapie przygotowawczym niezbędne jest zamontowanie punktów, specjalnych trzpieni stalowych (reperów w ścianie budynku, reperów gruntowych, reperów na obiektach inżynierskich) które będą zlokalizowane tak aby w trakcie ewentualnego osiadania przemieszczały się razem z obiektem. Drugim elementem koniecznym do wykonania kontroli przemieszczeń pionowych jest wybranie stałych punktów odniesienia (punktów kontrolnych) które będą dawały pewność niezmienności ich wysokości w czasie. Do tego celu wykorzystuje się sieć państwowych punktów osnowy wysokościowej natomiast jeśli jest niewystarczająca ( a niestety tak jest bardzo często) wówczas wymagane jest zaprojektowanie i zastabilizowanie dodatkowych punktów stałych.

Kolejnym etapem monitoringu jest wykonanie z należytą starannością pomiaru tzw. „zerowego” poprzez poprowadzenie ciągów niwelacyjnych pomiędzy punktami kontrolnymi a kontrolowanymi. Dopiero kolejne pomiary a następnie analiza ich wyników są zasadniczym monitoringiem przemieszczeń. Częstotliwość takich pomiarów zależy od potrzeb i wskazań zleceniodawcy usługi. Pomiary następujące po sobie porównywane są do pomiaru „zerowego”, dzięki czemu na podstawie analizy wyników można określić czy wystąpiło przemieszczenie pionowe i ewentualnie jak duża nastąpiła zmiana.

Do najważniejszych zalet niwelacji precyzyjnej zaliczyć można między innymi następujące charakterystyki i cechy:

  • duża dokładność i wiarygodność uzyskiwanych wyników,
  • szybka instalacja,
  • możliwość kontynuacji pomiarów po zakończeniu budowy,
  • elastyczność w zakresie częstotliwości pomiarów.