Inklinometry

Jednym z podstawowych instrumentów wykorzystywanych przy prowadzeniu monitoringu przemieszczeń i odkształceń są inklinometry. Jako wyspecjalizowana firma oferujemy kompleksową obsługę montażu i pomiarów inklinometrycznych poziomych i pionowych, manualnych i automatycznych wraz z opracowaniem wyników.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę problemu wraz z opracowaniem projektu monitoringu określającego zakres prac, sposób montażu kolumn inklinometrycznych, częstotliwości pomiarów. Wykonujemy zabudowy instalacji inklinometrycznych w ośrodku gruntowym czy też samej konstrukcji (ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady). Pomiary inklinometryczne prowadzimy z wykorzystaniem sprzętu renomowanych producentów (m.in. SISGEO, ITMSOIL). Przeprowadzamy obróbkę danych i ich analizę z uwzględnieniem pracy ośrodka gruntowego czy też konstrukcji.

Inklinometr pionowy

Inklinometr pionowy jest podstawowym instrumentem stosowanym w monitoringu poziomych odkształceń w profilu pionowym. Najczęściej znajduje zastosowanie w sytuacjach, takich jak:

 • pomiary deformacji obudów głębokich wykopów (np. ściany szczelinowe),
 • pomiary deformacji ścian oporowych,
 • monitorowaniu stateczności skarp i zboczy (przemieszczenia poziome, lokalizacja stref ścinania).

W praktyce wykorzystuje się dwa typy instalacji inklinometrycznych, które różnią się wykorzystaną aparaturą. Przeważnie stosuje się instalacje wykorzystujące inklinometry manualne (przenośne), które umożliwiają prowadzenie pomiarów dzięki przenośnej dwuosiowej sondzie inklinometrycznej manualnie wprowadzanej do kolumny rur inklinometrycznych. Pomiary prowadzone są w ustalonych interwałach czasowych i dostarczają informacji o przemieszczeniach w dwóch prostopadłych kierunkach w ciągłym profilu pionowym.

Drugi typ inklinometrów wykorzystywany głównie w rozbudowanych instalacjach automatycznego monitoringu strukturalnego składa się z szeregu jedno- lub dwuosiowych czujników inklinometrycznych montowanych na stałe na różnych poziomach kolumny rur inklinometrycznych. Czujniki te wymagają stałej instalacji umożliwiającej automatyczną rejestrację mierzonych przemieszczeń. Na wybór typu instalacji główny wpływ ma częstotliwość wykonywanych pomiarów. Przy częstotliwości przekraczającej 1 pomiar na tydzień zastosowanie instalacji automatycznej jest ekonomicznie uzasadnione, a w przypadku kilku pomiarów na dobę wręcz obligatoryjne.

Inklinometry pionowe znajdują zastosowanie w monitoringu geotechnicznym między innymi przy:

 • Monitorowanie stateczności skarp,
 • Monitorowanie konstrukcji oporowych,
 • Monitorowanie obudowy wykopów, szczególnie w pobliżu obiektów i budynków,
 • Monitoring deformacji poziomych w nasypach i zaporach ziemnych,
 • Badanie osuwisk,
 • Monitoring deformacji ośrodka gruntowego w trakcie tunelowania.


Do niewątpliwych zalet stosowania inklinometrów pionowych należą:

 • Skuteczny sposób monitorowania przemieszczeń bocznych i stref ścinania,
 • Szybka instalacja, nie zakłócająca prac na budowie,
 • Zapewnienie pełnego profilu z pomiarami co 0,5 m,
 • Stabilność i niezawodność systemu w dłuższej perspektywie czasu,
 • Dokładny i precyzyjny pomiar ze sprawdzoną niezawodnością,
 • Relatywnie niski koszt instalacji.

Inklinometr poziomy

Koncepcja inklinometru poziomego jest zbliżona do często wykorzystywanych w praktyce inklinometrów pionowych. Podstawową różnicą jest to, że sonda pomiarowa przemieszczająca się w poziomej kolumnie rur mierzy przemieszczenia w kierunku pionowym (osiadanie, podniesienie). Inklinometry poziome mają zastosowanie w wielu zadaniach geotechnicznych, takich jak:

 • pomiar osiadań nasypów drogowych, zbiorników magazynowych, wałów przeciwpowodziowych,
 • pomiar deformacji podłoża nad tunelami.

Instalacje inklinometrów poziomych nie są jeszcze rozpowszechnione w krajowej praktyce inżynierskiej, jednak w porównaniu z szeroko stosowanymi reperami talerzowymi niosą szereg korzyści. Przede wszystkim instalacje inklinometrów są wbudowane w podłoże gruntowe lub nasyp i nie utrudniają prac na powierzchni tak jak ma to miejsce w przypadku reperów talerzowych (Jesteśmy w stanie zainstalować do 1000 mb rury inklinometrycznej w ciągu jednego dnia, a następnego rozpocząć monitoring bez jakichkolwiek zakłóceń dla prac na budowie). Pomiar dokonywany jest na całej długości profilu w odstępach 0,5 metra co daję pogląd na przemieszczenia pionowe w przekroju, a nie punktowo jak ma to miejsce w przypadku typowych reperów.

Wśród zalet stosowania inklinometrów poziomych można wymienić:

 • Skuteczny sposób monitorowania osiadania i podnoszenia,
 • Zapewnia pełny profil z pomiarami co 0,5m,
 • Szybka instalacja,
 • Stabilność i niezawodność systemu w dłuższej perspektywie czasu,
 • Możliwość prowadzenia pomiarów w trakcie prowadzonych prac budowlanych,
 • Możliwość kontynuowania pomiarów po oddaniu obiektu do użytkowania,
 • Dokładny i precyzyjny pomiar ze sprawdzoną niezawodnością.