Pomiar zapylenia

Zanieczyszczenia pyłowe, obok gazowych to główne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Pył definiuje się jako układ dyspersyjny dwufazowy, w którym fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną cząstki stałe.

Antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń pyłowych są: energetyka, technologie przemysłowe, transport, procesy wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów , procesy budowalne związane z rozbiórką i utylizacją oraz lokalne obiekty wytwarzające energię, jak kotłownie i ciepłownie oraz paleniska domowe.

W celu oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłami prowadzimy pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu, które porównujemy z dopuszczalnymi wartościami tych stężeń w powietrzu.

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia wykonywane są przez naszą firmę przy użyciu nowoczesnych przyrządów pomiarowych i interpretowane zgodnie z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami.